글로벌 링크

skip-navigation

Lịch sử hội đồng

Lịch sử hội đồng của Hội đồng quận Boeun Đây là không gian có thể thấy được toàn bộ những bước chân đã đi của Hội đồng quận Boeun.

1940
 • 04/07/1949 Luật tự trị địa phương được lập và công bố, quy định về việc thực hiện tự rtij địa phương từ ngày 15 tháng 8 cùng năm, nhưng tiến hành sửa đổi lần 1 ngày 15 tháng 12 năm 1949
1950
 • 25/06/1950 Gia hạn vô thời hạn chế độ tự trị địa phương do thời kỳ chiến tranh
 • 25/04/1952 Thực hiện tổng bầu cư thành viên hội đồng thành phố/quận/huyện, thành viên hội đồng tỉnh vào ngày 10 tháng 5 cùng năm
1960
 • 16/05/1961 Giải tán hội đồng địa phương, ngừng hoạt động do cách mạng quân nhân
1990
Hội đồng quận Boeun lần 1
 • 31/12/1990 Công bố dự thảo sửa đổi Luật tự trị địa phương
 • 08/03/1991 Thông báo ngày bầu hội đồng địa phương (Số 112 Thông báo Tổng thống)
 • 26/03/1991 Bầu thành viên (11 khu bầu cử 12 người trúng cử)
 • 15/04/1991 Khai mạc Hội đồng, Bầu đoàn chủ tịch (Chủ tịch: Park Chang Woo, Phó chủ tịch: Park Hong Sik)
 • 23/04/1991 Thiếu thành viên khu bầu cử Samsueng-myeon (chết)
 • 17/09/1991 Bầu cử bổ sung khu bầu cử Samsueng-myeon (Jo Kang Cheon trúng cử)
 • 13/04/1993 Bầu đoàn chủ tịch kỳ 2 của Hội đồng (Chủ tịch: Park Hong Sik, Phó chủ tịch: Lee Young Bok)
 • 20/12/1994 Gia hạn nhiệm kỳ cho thành viên (Điều 2 Phụ lục Luật tự trị địa phương)Từ ngày 15 tháng 4 năm 1995 đến ngày 30 tháng 6 năm 1995 (77 ngày)
 • 14/04/1995 Bầu đoàn chủ tịch kỳ 3 của Hội đồng (Chủ tịch: Seo Byung Ki, Phó chủ tịch: Lee Young Bok)
 • 30/06/1995 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng quận Boeun lần 2
 • 27/06/1995 Bầu thành viên (11 khu bầu cử 11 người trúng cử)
 • 12/07/1995 Khai mạc Hội đồng, Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm (Chủ tịch: Lee Young Bok, Phó chủ tịch: Yoo Byung Kuk)
 • 16/10/1995 Bầu phó chủ tịch kế nhiệm do phó chủ tịch (Yoo Byung Kuk) từ chức (Jo Kang Cheon)
 • 29/12/1996 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Lee Young Bok , Phó chủ tịch: Kim In Soo)
 • 12/01/1997 Bắt đầu tạm thời đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng
 • 30/06/1998 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng quận Boeun lần 3
 • 04/06/1998 Bầu thành viên (11 khu bầu cử 11 người trúng cử)
 • 08/07/1998 Khai mạc Hội đồng, Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm (Chủ tịch: Park Hong Sik, Phó chủ tịch: Yoo Byung Kuk)
2000
 • 08/07/2000 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Yoo Byung Kuk, Phó chủ tịch: Ryu Jung Eun)
 • 30/06/2002 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng quận Boeun lần 4
 • 13/06/2002 Bầu thành viên (11 khu bầu cử 11 người trúng cử)
 • 08/07/2002 Khai mạc Hội đồng, Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm (Chủ tịch: Kim Jeon Jung, Phó chủ tịch: Oh Kyu Taek)
 • 08/07/2004 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Oh Kyu Taek, Phó chủ tịch: Kim Ji Hoon)
 • 30/06/2006 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng quận Boeun lần 5
 • 31/05/2006 Bầu thành viên (3 khu bầu cử 7 người trúng cử, đại biểu tỷ lệ 1 người)
 • 04/07/2006 Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm của Hội đồng (Chủ tịch: Kim Ji Hoon, Phó chủ tịch: Lee Jae Yeol)
 • 04/07/2008 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Shim Wang Hong, Phó chủ tịch: Lee Dal Kwon)
2010
 • 30/06/2010 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng Quận Boeun lần 6
 • 02/06/2010 Bầu thành viên (3 khu bầu cử 7 người trúng cử, đại biểu tỷ lệ 1 người)
 • 07/07/2010 Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm của Hội đồng (Chủ tịch: Lee Jae Yeol, Phó chủ tịch: Kim Eung Seon)
 • 02/07/2012 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Lee Dal Kwon, Phó chủ tịch: Park Bum Cheol)
 • 30/06/2014 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng Quận Boeun lần 7
 • 04/06/2014 Bầu thành viên (3 khu bầu cử 7 người trúng cử, đại biểu tỷ lệ 1 người)
 • 02/07/2014 Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm của Hội đồng (Chủ tịch:Park Bum Cheol, Phó chủ tịch: Park Kyung Suk)
 • 01/07/2016 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Go Eun Ja, Phó chủ tịch: Jung Gyeong Gi)
 • 13/06/2018 Thành viên hội đồng hết nhiệm kỳ
Hội đồng Quận Boeun lần 8
 • 13/06/2018 Bầu thành viên (3 khu bầu cử 7 người trúng cử, đại biểu tỷ lệ 1 người)
 • 02/07/2018 Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm của Hội đồng (Chủ tịch: Kim Eung Seon , Phó chủ tịch: Park Jin Gi)
 • 01/07/2020 Bầu đoàn chủ tịch nửa cuối năm của Hội đồng (Chủ tịch: Koo Sang hoe , Phó chủ tịch: Yoon Seok yeong)
Hội đồng Quận Boeun lần 9
 • 01/06/2022 Bầu thành viên (3 khu bầu cử 7 người trúng cử, đại biểu tỷ lệ 1 người)
 • 01/07/2022 Bầu đoàn chủ tịch nửa đầu năm của Hội đồng (Chủ tịch: Choi Bu Rim, Phó chủ tịch:Lee Kyoung Nho)